top of page

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange Steel)

จะมีชื่อเรียกคล้ายกับเหล็กเอชบีม คือ ตัวเฮช เหล็กเสา เหล็กปีก เสาบีม โดยเหล็กไวด์แฟรงค์ จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539 แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร,  9 เมตร และ 12 เมตร มีลักษณะรูปทรงที่คล้ายกับเหล็กเอชบีม และเหล็กไอบีม แต่เหล็กไวด์แฟรงค์ จะมีความกว้างของแผ่นตรงกลาง มากกว่าปีกทั้ง 2 ข้าง และมีขนาดบางกว่า แต่ยังคงความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

การนำไปใช้งาน

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange Steel)  เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ก่อสร้างอาคาร โรงงานขนาดใหญ่ และงานเชื่อม

ขนาดเหล็กไวด์แฟรงค์
ขนาดเหล็กไวด์แฟรงค์ Wide Flange ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 150 x 75 x 5 x 7 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  84.00  กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 148 x 100 x 6 x 9 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 126.60 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 200 x 100 x 5.5 x 8 มม.X 6 ม.

น้ำหนัก 127.80 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 194 x 150 x 6 x 9 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 183.60 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 250 x 125 x 6 x 9 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 177.60 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 300 x 150 x 6.5 x 9 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 220.20 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 244 x 175 x 7 x 11 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 264.60 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 350 x 175 x 7 x 11 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 297.60 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 294 x 200 x 8 x 12 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 340.80 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 400 x 200 x 8 x 13 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 396.00 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 450 x 200 x 9 x 14 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 456.00 กก./เส้น

 • เหล็กไวด์แฟรงค์ ขนาด 500 x 200 x 10 x 16 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก 537.60 กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page