top of page

เหล็กฉากพับ

(Cold Formed Angle)

เหล็กฉากพับ จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel) มีลักษณะคล้ายเหล็กฉาก ขนาดความหนามาตรฐาน 3.2 มม. และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1228-2549

การนำไปใช้งาน

เหล็กฉากพับ (Cold Formed Angle) นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง เช่น โครงสร้างหลังคา โรงงาน งานแป งานก่อสร้างต่างๆ

ขนาดเหล็กฉากพับ
ขนาดเหล็กฉากพับ ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page