top of page
  • Writer's pictureCJ Metallic

บรัษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

"เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่งต่างๆ และเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวซีเจ"
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sales และ Sales วางสเปค ประจำสาขารามคำแหง (กรุงเทพฯ) จำนวน 4 อัตรา (พนักงานประจำ)


คุณสมบัติดังนี้

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ด้านวิศกรโยธา ก่อสร้าง สถาปัตย์ การจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Words, Excel ได้ในระดับดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีทักษะในการเจรจา

- หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง / อ่านแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์


รายละเอียด Sales

1. วางแผนงานขายและดำเนินการบริหารยอดขายผลิตภัณฑ์

2. ดูแลฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย

3. สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

4. ประสานงานด้านการวางบิล รับเช็ค กับลูกค้า


รายละเอียด Sales วางสเปค 

1. ดูแลรับผิดชอบงานขาย เสนอราคา จัดสเปค ติดตามงานประมูลโครงการ ประสานงานในส่วนของสั่งซื้อ จัดส่ง จนกระทั่งสามารถวางบิลเพื่อปิดโครงการได้

2. ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อเข้าพบผู้ออกแบบ และผู้วางสเปค ลูกค้าโครงการต่างๆ เพื่อวางสเปคสินค้า ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์


2. เจ้าหน้าที่สำรวจหน้างาน / Site Engineer  ประจำสาขารามคำแหง (กรุงเทพฯ)  จำนวน 1 อัตรา (พนักงานประจำ)


คุณสมบัติดังนี้

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

วุฒิ ปวส . สาขาก่อสร้าง - ปริญญาตรี วิศวกรโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงสร้าง งานก่อสร้าง หรือ งานสำรวจหน้างาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

มีความอดทนและรับผิดชอบในงาน

สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้


รายละเอียดงาน

1. ซ่อม สร้าง ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผน

2. ตรวจเช็ค PM เครื่องจักรประจำวัน

3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร

4. ซ่อมแซมบำรุงรักษางาน ระบบไฟฟ้า control PLC,ไฟฟ้า control relay

5.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3. เจ้าหน้าที่บัญชี  ประจำสาขารามคำแหง (กรุงเทพฯ)   จำนวน 1 อัตรา (พนักงานประจำ)


คุณสมบัติดังนี้

- เพศหญิง

- อายุ 23 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาด้านบัญชี ปริญญาตรีขึ้นไป

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- มีความรู้ในระบบบัญชี

- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ (หากเป็นระบบ Wealth ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้โปรแกรม Words , Excel, Express เครื่องใช้สำนักงานได้

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจ

รายละเอียดงาน

1. กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2. ตรวจสอบ จัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร

3. รับผิดชอบแยกบัญชีประเภททั่วไป บัญชีแยกประเภทย่อย

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

4. ช่างไฟฟ้า ประจำสาขาชลบุรี    จำนวน 1 อัตรา (พนักงานประจำ)


คุณสมบัติดังนี้

- เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน,วิศกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุงรักษา

- หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้โปรแกรม MS Word / MS Excel และ Internet เบื้องต้นได้

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


รายละเอียดงาน

1. ซ่อม สร้าง ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผน

2. ตรวจเช็ค PM เครื่องจักรประจำวัน

3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร

4. ซ่อมแซมบำรุงรักษางาน ระบบไฟฟ้า control PLC,ไฟฟ้า control relay

5.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  ประจำสาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว)    จำนวน 1 อัตรา (พนักงานประจำ)

คุณสมบัติดังนี้

- เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด , การจัดการ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป (หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

- มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว

-  มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

-  สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับรถยนต์

- รู้จักและมีความชำนาญเส้นทางใน จ. สระแก้ว และภาคตะวันออก

รายละเอียดงาน

1.เข้าพบลูกค้า เสนอสินค้าพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบริษัท เพื่อรองรับออเดอร์ของลูกค้า

3. ติดตามสถานะการขาย, จัดทำใบเสนอราคา และ ปิดการขาย

4. ประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโปรโมชั่น และส่งเสริมการขาย รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดในด้านงานขาย

5. จัดทำแผนการขายประจำเดือน เพื่อเพิ่มยอดขาย

6. สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่าที่ได้รับมอบหมาย

6. ช่างซ่อมบำรุง  ประจำสาขาอรัญประเทศ (สระแก้ว)   จำนวน 1 อัตรา (พนักงานรายวัน)

คุณสมบัติดังนี้

- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน,วิศกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุงรักษา

- หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้โปรแกรม MS Word / MS Excel และ Internet เบื้องต้นได้

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

- ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

1. ซ่อม สร้าง ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผน

2. ตรวจเช็ค PM เครื่องจักรประจำวัน

3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร

4. ซ่อมแซมบำรุงรักษางาน ระบบไฟฟ้า control PLC,ไฟฟ้า control relay

5. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ


สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง คลิ๊ก : https://forms.gle/LPAqLJ9jMJPe5CjV6

หรือติดต่อ

เบอร์ติดต่อ : 02-378-8225 ต่อ 1703-1704

089-785-1504 / 086-465-2457 (คุณพัชรี / คุณยุวดี ฝ่ายบุคคล)

E-mail : hr@cj.co.th

1,101 views0 comments

Comments


bottom of page